Image

Chyby novostavieb - posudok č.2

Posudok: RD  Dunajská Lužná

Stupeň : zhodnotenie stavebných závad

Spracovateľ: Ing. Ján Šablatúra

Dátum : 02/2019

 

Úvod:

            RD bol postavený pred ôsmimi rokmi developerom. Dom bol postavený na základe vyťaženia čo najväčšieho zisku. Boli použité lacné materiáli, neboli dodržané technologické postupy výstavby. Preto sa na dome po rokoch používania prejavili vážne stavebné chyby. Jedná sa hlavne o tepelné mosty, nekvalitne zaizolovanú strešnú konštrukciu, netesné hydroizolácie v sprchovacích kútoch, zle realizované práce v kotolni a na kanalizácií. Preto v tomto posudku budú popísané tieto závady, návrh ich odstránenia a vyčíslenie ceny na ich odstránenie.

 

Popis závad

1. Interiér:

-  sprchovacie kúty sú zle zaizolované. Nemajú tekutú izoláciu s rohovými páskami, alebo stavebné  práce boli veľmi nekvalitne prevedené. Toto spôsobuje vlhnutie stien až na druhú stranu miestnosti. Omietka pri spodnom okraji niekde až do výšky 0,5m  je navlhnutá. Táto omietka sa drobí, maľovka odpadáva a vytvárajú sa plesne. Taktiež je predpoklad, že žľab je zle zaizolovaný.

 

- stužujúci veniec na obvodovom múre je z vrchnej časti a z vnútornej časti nezaizolovaný. Toto spôsobuje tepelný most. Dôsledkom je vlhnutie a plesne hlavne v rohoch miestnosti pri nízkych teplotách. V každej miestnosti opadáva omietka a maľovka. Z hľadiska zdravotného je to veľmi nebezpečné. Stužujúci veniec mal byť zo všetkých strán tepelne izolovaný minimálne 100mm polystyrénom.

 

- RD je založený na základoch a DT. Betónová konštrukcia je chránená len 3 cm styrodurom. V dôsledku malej tepelnej izolácie dochádza premŕzaniu vnútorných konštrukcií. Taktiež je nekvalitne realizovaná zvislá izolácia - dverné a okenné otvory. Niekde dokonca chýba zvislá izolácia. Preto na vnútornej časti sa robia plesne a vlhké časti muriva.

 

- pod kuchynskou linkou sa zistili veľké miesta zatečenia z dôvodu:

                                    - prasknutá kanalizácia,

                                    - zle napojenie kondenzu /priebežne tečenie na podlahu/ v kotolni,

                                    - prekontrolovať vývody vody a kanalizácie

 

-  pod sadrokartónom je prerazená izolácia parozábrany. Na viacerých miestach je toto poškodenie.

 

- vývody kanalizácie, digestora sú vyvedené len do podkrovia. Vodná para sa zráža v podkrovnej časti a spôsobuje plesne tepelnej izolácie a krovu. Zároveň pri digestore a kanalizácií sa dostáva zápach do interiéru domu.

 

- schodisko do podkrovia je nedokončené, chýba prekrytie tepelnou izoláciou v hr.                   min. 100mm.

 

- tepelná izolácia je nekvalitne poukladaná. Medzi vrstvami tepelnej izolácie je neprípustná  vzduchová medzera. Tepelná izolácia na niektorých miestach chýba. Pri stužujúcom venci nie je na niektorých miestach.

 

- poistná hydroizolačná fólia je v okolí komína nedokončená, v štíte nie je prerušená. Chýba štítové odvetranie a zároveň aj prívod vzduchu v priestore stužujúceho venca.

 

2. Exteriér:

- tepelná izolácia sokla je nekvalitne vykonaná, hrúbka je len 3 cm. Pri balkónových dverách je zvislá hydroizolácia poškodená, kadiaľ vniká do podlahy voda. Taktiež medzi balkónovými oknami a vonkajším exteriérom chýba styrodur.  Pri betónových častiach terasy sú plochy priamo dorazené na základy.

 

- betónové terasy nie sú vyspádované od domu, stojí tam voda. Terasy sú demontované bez povrchovej úpravy.

 

-  zle napojenie oplechovania komína a strešnej krytiny. Zle napojenie dažďovej kanalizácie na trativod.

 

Odstránenie závad

1. Interiér:

- na sprchovacích kútoch budú  povrchové úpravy vybúrané. Zrealizujú sa nové cementové omietky, nové napojenie sprchovacieho žľabu, nové tekuté izolácie s rohovými páskami. Zrealizujú sa nové obklady a dlažby, skontroluje sa vodoinštalácia a kanalizácia. Osadí sa nanovo batéria a sprchovacie dvierka  /osadí sa sprchovací kút/.

Cena: 2.300,- Eur.

 

- tepelná izolácia v podkroví sa demontuje, prácne sa zaizoluje obvodový stužujúci veniec tepelnou izoláciou hr. 100 mm - styrodur. Zrealizuje sa tepelná izolácia v dvoch vrstvách bez vzduchovej medzery. Vývody kanalizácie a digestora sa vyvedú nad strešnú konštrukciu. Dokončí sa výlezný priestor do schodiska a tepelne sa zaizoluje. Zrealizuje sa oprava poistnej hydroizolácie a strecha sa odvetrá.

Cena: 11.700,- Eur.  

 

- pod kuchynskou linkou sa zrealizujú opravy kanalizácie a vodoinštalácie. Kotolňa sa prerobí podľa štandardných podmienok.

 Cena: 700,- Eur.

 

- poopravuje sa v sadrokartónoch prerazená parozábrana a opravia sa sadrokartóny.

Cena: 200,- Eur.

 

-  Všetky poškodené omietky v dôsledku zatečenia budú otlčené alebo oškrabané. Zabezpečí sa odvlhčenie priestoru a poškodené miesta sa opravia sanačnými omietkami.

Cena: 1.500,- Eur.

 

2. Exteriér:

- po obvode bude vykopaný štrkový zásyp, vybúraný betón chodníkových obrubníkov do hr. 0,5m. Taktiež z fasádnej hydroizolácie bude do výšky 20 - 30 cm odstránená izolácia až po murivo. Bude zrealizovaná nanovo zvislá izolácia po obvode. V miestach terás bude odstránený betón a po oprave nanovo zabetónovaný. Treba rátať, že pôvodný obklad sa nezachová a treba doriešiť jeho náhradu. Taktiež  v častiach, kde je povrchová úprava omietka, musí sa opravovať celá stena. Opravované miesta sa zaizolujú styrodurom hr. 80mm do hlbky 0,5 m pod terén.. Výška na terén  je minimálne 200mm. Zrealizujú sa povrchové úpravy na sokli a na fasáde. Pri sondách sa zistí, či dažďové zvody napojené na priamo na trativod sú funkčné. Treba osadiť dažďové vpuste. Tieto práce sú veľmi náročné na napojenie na stávajúce konštrukcie a kvalitu prevedenia.

Cena: 10.300,- Eur.

 

Celková cena stavebných práce by nemala presiahnuť sumu: 26.700 - Eur bez DPH.  Súčasťou konečnej faktúry bude položkovitý rozpočet a fotodokumentácia postupu odstraňovania závad.

 

Záver:

Zrealizovaním všetkých stavebných práce sa odstránia veľké závady, ktoré vznikli na výstavbe RD. Suma za stavebné práce je podstatne vyššia, ako by bola pri prácach počas realizácie. Je to v dôsledku stiesnených pomerov a práce ktoré sú v malom množstve na viacerých miestach. Bez zrealizovania týchto prác sa neodstránia závady ako zatekanie, tepelné mosty a hlavne plesne. Zrealizovanie týchto stavebných prác musia byť od firmy ktorá sa zaoberá takýmto druhom prác. Stavebné práce je možné začať realizovať podľa počasia až od mesiaca marec. Po skončení stavebných prác, treba objekt prekurovať a neustále 24hod. vetrať. Toto by malo trvať minimálne jeden mesiac. Až potom sa môže pristúpiť k dokončeniu interiéru - maľovanie, pokladanie parkiet, montáž nábytku a iných interiérových doplnkov. Upozorňujeme, že zapustené svietidlá nesmú preraziť parozábranu.

© 2024 HUTYX-JŠ, s.r.o. • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP